Kombinerat registerbeskrivnings- och informationsdokument

Personuppgiftslagen (523/99) 10 § och 24 §


1. Registeransvarig
HopLop Oy (nedan “HopLop”), FO-nummer: 2006043-0, adress: Örevägen 12 C, 01510 Vanda. HopLop ansvarar för utvecklingen och underhållet av applikationen.

 

2. Person och/eller kontaktperson som ansvarar för registerärenden
Elina Veteli
Adress: Örevägen 12 C, 01510 Vanda

 

3. Registrets namn
HopLops stamkundsregister

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (syftet med registret)
Den huvudsakliga grunden till behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan HopLop och kunden (saklig anknytning). Registret används för underhållet och utvecklingen av HopLops stamkundssystem. Genom att ansluta sig till HopLops stamkundssystem godkänner kunden att hans eller hennes personuppgifter används för HopLops marknadsföring och utveckling av affärsverksamheten.

Registret används för genomförande och utveckling av tjänsterna, skötsel, underhåll och utveckling av kundrelationerna, kundkommunikation samt reklam och marknadsföring. Marknadsföring kan även innefatta förmåner som HopLops samarbetspartner erbjuder. I marknadsföringen kan kundens inköpsuppgifter användas för att rikta marknadsföringen på ett sådant sätt att kunden får information om produkter och tjänster som är intressanta för honom eller henne. Uppgifterna kan användas för HopLops direktreklam och -marknadsföring samt enkäter och marknadsundersökningar, om den registrerade inte har nekat till att hans eller hennes uppgifter får behandlas i dessa syften.

 

5. Registrets innehåll


5.1 Kundens basuppgifter
Kundens för- och efternamn, gatuadress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress, födelsetid, barnens födelseår, uppgifter om en ansluten parallellmedlem.
För registrerade kunder lagras användarnamn och lösenord. I registret lagras information om huruvida kunden har gett sitt samtycke till marknadsföring via de elektroniska verktyg som lagen avser eller om den registrerade har nekat till att uppgifterna används för direktreklam och -marknadsföring samt enkäter och marknadsundersökningar.

 

5.2 Ärendeuppgifter
I registret lagras följande uppgifter: uppgifter om kundens inköp på nätet och vid besök i HopLops parker.

 

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor
De uppgifter som kunden själv har lämnat samt kundens inköps- och ärendeuppgifter i HopLops kassasystem, samarbetspartners datasystem samt HopLops elektroniska tjänster, inklusive HopLop-applikationen och HopLops personalregisterinformation om kundens anställningsförhållande i HopLop-kedjan.

 

7. Regelmässigt utlämnande och regelmässig överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Registeruppgifter utlämnas inte utanför HopLop-kedjan, förutom om lagstiftningen förpliktar till det. Vid misstanke om brott kan uppgifterna dock utlämnas till polisen och vid skadeärenden till försäkringsbolaget.
Personuppgifterna överförs inte utanför EU eller EES, om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av personuppgiftsbehandlingen. Vid utlämnandet av uppgifterna följs gällande dataskyddslagstiftning.

 

8. Principer för skydd av registret
Registret förvaras elektroniskt. Användning av registret och ändring och behandling av uppgifter sker endast med hjälp av komplex användaridentifiering via en skyddad applikation. Användning av registret är tillåtet endast för utsedda personer, vars uppgift är att underhålla och administrera systemet. Registeruppgifterna är skyddade för extern användning, och användningen av registret övervakas.

 

9. Lagring av personuppgifter
De personuppgifter som lagras i registret raderas ur registret när kundens stamkundsförhållande avslutas.

 

10. Kundens rättigheter
Kunden har rätt att kontrollera sina egna uppgifter, rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras, raderas eller kompletteras, rätt att neka till att de uppgifter han eller hon har lämnat används för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och enkäter eller för andra syften som avses i personuppgiftslagen samt på annat sätt förlita sig på sina rättigheter som tryggas i personuppgiftslagen. Begäran som rör detta ska riktas till den registeransvariges kontaktperson som ansvarar för registerärenden genom ett egenhändigt undertecknat brev. HopLop svarar skriftligen på begäran om kontroll. För begäran om kontroll debiteras en skälig ersättning om det har gått mindre än ett år sedan senaste kontroll.